ZAGRAJ O PENSJĘ PREZESA 55.000 ZŁ !
ZAGRAJ O PENSJĘ
PREZESA 55.000 ZŁ !
Kolejnego zwycięzcę losujemy za: 
0  

 
0  

godz :

0  

godz :

 0  

min :

 0  

sek

WYBIERZ ILE CHCESZ LOSÓW NA WYGRANĄ:
WYBIERZ ILE CHCESZ LOSÓW NA WYGRANĄ:
WYBIERZ ILE CHCESZ
LOSÓW NA WYGRANĄ:
UZUPEŁNIJ DO LOSOWANIA lub
WYŚLIJ PENSJA NA 7211 /2,46 zł
UZUPEŁNIJ DO LOSOWANIA lub
WYŚLIJ PENSJA NA 7211 /2,46 zł
Numer telefonu
PODAJ PRAWIDŁOWY NUMER TELEFONU
E-mail
PODAJ PRAWIDŁOWY ADRES EMAIL
WYBIERZ FORMĘ PŁATNOŚCI
Kod BLIK
ZAPŁAĆ Z
lub
ZAPŁAĆ Z
Regulamin loterii dostępny tutaj. Organizatorem jest Euroloterie Sp. z o. o.
W loterii mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
Korzystając z płatności online dokonuję zgłoszenia za pomocą dedykowanej bramki SMS udostępnionej na tej stronie.
Koszt SMSa 2,46zł z VAT.
Płacąc akceptujesz warunki Regulaminu Przelewy24

drogą elektroniczną (np. e-mail)
telefonicznie
drogą elektroniczną (np. e-mail)
telefonicznie
Chcę dostawać newsletter Eska wraz z informacjami marketingowymi. Aby subskybować newsletter musisz mieć skończone 16 lat. Mam świadomość swojego prawa do odwołania zgody w każdym czasie wysyłając e – maila na adres iod@grupazpr.pl
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Administratorem danych osobowych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Organizator: Euroloterie sp. z o.o., 50-020 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74 lok. 320, e-mail: biuro@euroloterie.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników loterii podmiotom biorącym udział w obsłudze loterii, tj. podmiotom zapewniającym komunikację z Administratorem (takim jak operatorzy telekomunikacyjni lub integratorzy telekomunikacyjni, pełnomocnicy prawni) oraz podmiotom biorącym udział w wydaniu lub doręczeniu Nagrody. Dane osobowe Uczestników (w zakresie: imię, numer telefonu, głos), Laureatów Nagród (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, głos, adres zamieszkania) i Laureatów Nagród o wartości powyżej 2.280 zł (w zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, głos, numer PESEL, numer dowodu osobistego, numer konta bankowego) przetwarzane są w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania Nagród Laureatom. Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgoda osoby, której dane dotyczą. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy w okresie 7 lat (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie. Uczestnikowi loterii przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnicy podają dane dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych uniemożliwi wydanie Nagród. Dane osobowe Uczestnika mogą być profilowane, tj. na podstawie aktywności Uczestnika w Loterii może on otrzymywać indywidualne propozycje związane z udziałem w Loterii i zwiększeniem szans na danego uczestnika na zdobycie Nagrody. Wówczas skutkiem aktywności Uczestnika (udzielenie odpowiedzi albo brak udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości SMS lub połączenia telefoniczne) może być przydzielenie do określonych grup zindywidualizowanych ofert bonusowych. W wyniku takiego profilowania Administrator będzie kierował do Uczestnika charakteryzującego się oznaczonym stopniem aktywności w Loterii nieodpłatne, bonusowe wiadomości SMS z informacjami o możliwości i sposobach zwielokrotnienia przez Uczestnika jego Zgłoszenia.

Administratorem Twoich danych jest TIME S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, 04-190 Warszawa. Cele przetwarzania to realizacja usługi, marketing własny TIME S.A. , (szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ), i naszych zaufanych partnerów, w tym spółek z Grupy ZPR Media, (szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ) , jeżeli wyraziłeś na to zgodę. Podstawami prawnymi przetwarzania są nasz prawnie uzasadniony interes i Twoja zgoda. Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu lub za Twoją zgodą. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo sprzeciwu i wycofania zgody wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo dostępu do danych i inne prawa, o których mowa w szczegółowych informacjach o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych pod powyższymi linkami.